Όροι συμμετοχής Vapona Activation “Πάρε το Αίμα σου πίσω”

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Henkel Hellas AΒΕΕ» (εφεξής καλούμενη «Henkel» ή η «Διοργανώτρια»”) που εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 23), με ΑΦΜ 094022890 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής η « Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία « McCANN ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ύδρας αρ. 2 και Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 280), με ΑΦΜ 094414128 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής ο «Τεχνικός Ανάδοχος») διοργανώνει προωθητική ενέργεια μέσω του ιστότοπου www.minenoxleiste.gr εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

1. Δικαίωμα Συμμετοχής

1.01 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοικοι Ελλάδος.

1.02 Οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Διοργανώτρια, οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι του Τεχνικού Αναδόχου καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους και γενικώς, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο συνδέεται με οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική σχέση με τις με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενες στον εν λόγω Διαγωνισμό εταιρείες, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Τυχόν συμμετοχή των ως άνω προσώπων κατά παράβαση του παρόντος όρου είναι άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

1.03 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος εμπορίας της Διοργανώτριας.

2. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Διαγωνισμού / Κλήρωση

2.01. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό μπορεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του όρου 2.02, να εισέλθει στο microsite και να συμπληρώσει μετέπειτα τα στοιχεία του στην φόρμα ώστε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό.

2.02. Αναλυτικά, η διαδικασία συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος θα επισκεφτεί τον ιστότοπο http://minenoxleiste.gr μπορεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα (εφεξής ο «Συμμετέχων»):

1. Να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό με τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [e-mail] και τηλέφωνο (προεραιτικό).

2. Να παρέχει τη συναίνεσή του για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού (tickbox).

3. Να αποδεχτεί τους όρους του Διαγωνισμού (tickbox).

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την κατά τα ως άνω υποβολή της αίτησής συμμετοχης ολοκληρώνεται η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

2.03. Όλες οι συμμετοχές που υποβάλλονται σε συμμόρφωση με τον όρο 2.02 θεωρούνται καταρχήν έγκυρες (εφεξής «Έγκυρες Συμμετοχές»)

2.04. Όλοι οι Συμμετέχοντες, θα λαμβάνουν απάντηση για την επιβεβαιώση της εγκυρότητας της συμμετοχής τους στο e-mail που έχουν δηλώσει

2.05. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό όσες φορές επιθυμεί.

2.06. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 18/06/2019 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Τεχνικού Αναδόχου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας,

2.07. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν είκοσι (20) συνολικά νικητές και ίσος αριθμός επιλαχόντων για τα δώρα του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

2.08. Όλοι οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους, παρέχοντας ταυτόχρονα τη ρητή συναίνεσή τους, μέσω της συγκατάθεσής τους που πραγματοποιείται με την επιλογή του σχετικού tickbox, όπως τα προσωπικά στοιχεία που θα καταχωρήσουν στη φόρμα συμμετοχής χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια και / ή τον Τεχνικό Ανάδοχο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στους παρόντες .

2.09. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού

3.01. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 03/06/2019 και ώρα 15:00 και θα ολοκληρωθεί την 17/06/2019 και ώρα 15:00 (εφεξής «Διάρκεια »).

3.02. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ως άνω υπό 3.02. ημερομηνίας και ώρας λήξης, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Δώρα Διαγωνισμού / Τρόπος Παραλαβής

4.01. Τα δώρα του Διαγωνισμού συνίστανται σε (εφεξής τα « Δώρα»):

1. Ένα (1) διπλό στρώμα Candia

2. Τρεις (3) δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα H&M

3. Τρεις (3) τρίμηνες συνδρομές Netflix

4. Τρεις (3) σκηνές Camping της Terramare

5. Δέκα (10) συσκευασίες αντικουνουπικών Vapona

Κάθε νικητής θα κερδίσει πέντε (5) συσκευασίες προϊόντων Vapona και συγκεκριμένα:

1. Vapona Νέα ηλεκτρική συσκευή με ρυθμιστή έντασης 45Ν

2. Vapona ασπίδα προστασίας spray

3. Vapona protect sticks

4. Vapona ταμπλέτα συσκευή

5. Vapona Multiinsects spray

4.02. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τον Τεχνικό Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση της κλήρωση για τον χρόνο και τρόπο παραλαβής του Δώρου τους, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

4.03. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα εμπορίας της Διοργανώτριας.

4.04. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους, αμελήσουν, αδιαφορήσουν, αρνηθούν τα Δώρα, τα οποία δικαιούνται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί τους για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό τους, χάνουν οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά τους όσον αφορά το Δώρο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, ο Τεχνικός Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τα άτομα αυτά και να επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες νικητές κατά τη σειρά ανάδειξής τους στην κλήρωση. Οι νέοι νικητές θα ειδοποιηθούν με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω σχετικά με την παραλαβή των Δώρων από αυτούς. Η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή θα επαναληφθεί μέχρι να βρεθούν έγκυροι νικητές και να παραληφθούν τα Δώρα από αυτούς, μέχρι εξαντλήσεως όλων των ονομάτων που έχουν κληρωθεί. Την αποστολή των δώρων αναλαμβάνει ο Τεχνικός Aνάδοχος.

4.05. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας και / ή του Τεχνικού Αναδόχου, η Διοργανώτρια δικαιούται να μην προσφέρει στους νικητές τα Δώρα, ούτε εναλλακτικά Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών Δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

5. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων

5.01. Όλοι οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δηλώνουν στη φόρμα συμμετοχής δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,

(β) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,

(γ) με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,

(δ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

(ε) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι Συμμετέχοντες μέσω Facebook ή φωτογραφίας ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους.

(στ) Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας ή/και του Τεχνικού Αναδόχου σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος Συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμμετοχής.

6. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

6.01. Η Διοργανώτρια δύναται να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

6.02. Δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα ακυρώνονται τυχόν συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα.

6.03. Δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα ακυρώνονται τυχόν συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.

6.04. Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει ή συμμετάσχει κατά παράβαση οποιουδήποτε εκ των παρόντων όρων, σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ενός εκ των Δώρων, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο Δώρο.

6.05. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους ή για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του.

7. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

7.01. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε τρόπο, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό με απλή ανακοίνωση στον Τύπο ή στο Διαδίκτυο (ώστε να ενημερωθούν σχετικά οι ενδιαφερόμενοι και οι συμμετέχοντες) και με τροποποίηση των παρόντων όρων ενώπιον συμβολαιογράφου. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή/και του Τεχνικού Αναδόχου, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

7.02. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια και / ή ο Τεχνικός Ανάδοχος για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

7.03. Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια ή/και ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο κατά τον χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή για φόρμες που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

7.04. Η Διοργανώτρια και ο Τεχνικός Ανάδοχος περιορίζουν την ευθύνη τους στη διάθεση αποκλειστικά και μόνο των Δώρων που αναφέρονται ανωτέρω και δε θα ευθύνονται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα.

7.05. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποτεδήποτε έως την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας και στην ακύρωση του Διαγωνισμού, οπότε οι ήδη Συμμετάσχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας και του Τεχνικού Αναδόχου, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους παρόντες όρους ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του Διαγωνσμού. Επιπλέον, εξαιρούνται από την απόδοση των Δώρων όσοι ρητά δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό ή να λάβουν το Δώρο τους.

8. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Διοργανώτριας

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Διοργανώτριας.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Η Διοργανώτρια θα τηρήσει τα στοιχεία των Συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε η ίδια ή μέσω τρίτου ο οποίος θα ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Διοργανώτρια και τον Εκτελούντα την Επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Διοργανώτρια θα διαγράψει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων που έχει συλλέξει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την απόδοση των δώρων στους νικητές.

Η Διοργανώτρια και ο Τεχνικός Ανάδοχος ρητά δηλώνουν ότι τηρούν και συμμορφώνονται πλήρως με την σχετική με την προστασία προσωπικών δεδομένων εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και θα προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ενημερωθούν περαιτέρω για την πολιτική της Διοργανώτριας όσον αφορά στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Datenschutz@henkel.com.

Η Διοργανώτρια δηλώνει ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που συλλέγει στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως περιγράφονται ανωτέρω, έχουν δε συλλεχθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι Συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και ιδίως τα δικαιώματα της ενημέρωσης πρόσβασης, διόρθωσης και αντιρρήσεως. Επομένως, εάν ο οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων του ή εάν επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να επικαιροποιήσει, να διαγράψει ή να διορθώσει τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα, ή εάν επιθυμεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεση ή τη συναίνεσή του, να προβάλλει οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για νόμιμους λόγους, ή γενικώς να ενημερωθεί για την επεξεργασία αυτή, μπορεί να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια αποστέλλοντας email στην διεύθυνση Datenschutz@henkel.com. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) www.dpa.gr, εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

10. Επίλυση Διαφορών

10.01. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.

10.02. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

11. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Βασιλική Μπάη (οδός Ιπποκράτους αριθμός 2, Αθήνα Τ.Κ. 10679, τηλέφωνο 210 3622122). Οποιοσδήποτε επιθυμεί δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί κατατέθηκαν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο. Οι όροι είναι επίσης αναρτημένοι στον Ιστότοπο και στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Διαδίκτυο www.minenoxleiste.gr